Winkelwagen  

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden van De Tassenfabriek

Naam ondernemer: De Tassenfabriek

KvK-nummer: 30271065

Btw-identificatienummer: NL001858351B42

Vestigingsadres:

Burgemeester Patijnlaan 208

3705 CL te Zeist

 

Bezoekadres:

Huis ter Heideweg 10

3705 LZ te Zeist

 

Retourzendingen adresseren aan:

De Tassenfabriek

Burgemeester Patijnlaan 208

3705 CL te Zeist

 

Contact: www.detassenfabriek.com/contact

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

 

Algemeen

Artikel 1 – Toepasselijkheid

De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met De Tassenfabriek.

Artikel 2: Kosten en prijzen

 1. Onze producten en workshops zijn BTW plichtig.
 2. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 3: Brochures e.d.

Aan de van De Tassenfabriek afkomstige brochures, formulieren enz. en aan informatie op www.detassenfabriek.com kunnen geen rechten worden ontleend voor zover die informatie afwijkt van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

 Artikel 4 Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van De Tassenfabriek opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer duurt dan twee maanden, heeft zowel de klant als De Tassenfabriek het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij De Tassenfabriek of bij de toeleveranciers van De Tassenfabriek.

Artikel 5 Privacy

De Tassenfabriek draagt zorg voor de bescherming van de privacy van alle gebruikers van haar site conform het pricacybeleid dat op de site bekendgemaakt is.

Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Tassenfabriek partij is, en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van De Tassenfabriek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 7 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Cursussen en workshops

Artikel 8: Aanmelding en inschrijving workshops en cursussen

 1. Aanmelding vindt plaats door middel van inschrijving en betaling via de website van De Tassenfabriek.
 2. De datum en tijd van ontvangst van de betaling geldt als inschrijvingsdatum.
 3. Alleen inschrijving via de website geldt als bindend.

Artikel 9: Toelating en selectie

 1. De Tassenfabriek bepaalt welke cursisten worden toegelaten.
 2. Indien zich voor een workshop meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt de volgorde van inschrijving aangehouden.
 3. Indien zich voor een cursus minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal dan is De Tassenfabriek gerechtigd de workshop te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaald cursusgeld zal binnen twee weken worden gerestitueerd.

Artikel 10: Annulering

 1. Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen.
 2. Bij een annulering voor aanvang van een workshop worden geen kosten in rekening gebracht als de cursist 2 weken voorafgaande aan de start van de betreffende cursus of workshop per e-mail de workshop heeft geannuleerd, waarbij pas na bevestiging door De Tassenfabriek de annulering effectief zal zijn.
 3. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de workshop bestaat in beginsel geen recht op terugbetaling van het cursusgeld behalve als sprake is van overlijden van de cursist.
 4. Bij ziekte van de cursist, wordt in onderling overleg een nieuwe datum afgesproken om de workshop in te halen. Als sprake is van een groep mag de hele groep de workshop op de afgesproken nieuwe datum inhalen.  
 5. Van annulering is geen sprake als een cursist niet verschijnt tijdens de workshop. In dat geval bestaat er geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 11: Uitval van de workshop

 1. De Tassenfabriek behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren in verband met ziekte van de docent of andere zwaarwegende reden.
 2. Ingeval van ziekte van de docent zal De Tassenfabriek zich inspannen de workshop te verschuiven in overleg met de cursisten. Daarbij zal gekeken worden naar wat de meest optimale dag/tijd is voor de meerderheid van de groep. Cursisten die op die nieuwe datum niet kunnen deelnemen, krijgen het cursusgeld gerestitueerd.
 3. Met het vermelde in lid 1 en 2 heeft De Tassenfabriek zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist voldaan en is De tassenfabriek jegens de cursist geen verdere schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Docenten van De Tassenfabriek geven workshops naar eer en geweten.
 2. De tassenfabriek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar aansprakelijkheid op grond van de wet.
 3. De cursist maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige materialen, gereedschappen en machines. De Tassenfabriek is niet aansprakelijk voor schade door onoordeelkundig of onvoorzichtig handelen van de cursist zelf, behoudens de aansprakelijkheid op grond van de wet.
 4. De aansprakelijkheid van De Tassenfabriek is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De Tassenfabriek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Artikel 13 – Eigendomsrecht

Alle door De Tassenfabriek verstrekt cursusmateriaal is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mag niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Tassenfabriek worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Levering goederen

Artikel 14 Begrippen & toepasselijkheid 

Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 Artikel 15 Prijzen

 1. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is De Tassenfabriek bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 2. De Tassenfabriek is niet gehouden aan type- en drukfouten.

Artikel 16 Verzendkosten. 

 1. Alle artikelen worden binnen Nederland gratis verzonden.
 2. De verzendkosten naar alle andere landen zijn voor rekening van de klant. De verzendkosten worden door De tassenfabriek na bestelling via het opgegeven e-mailadres bekend gemaakt aan de klant. Indien de klant niet akkoord is wordt de bestelling geannuleerd. Indien de klant akkoord is met de verzendkosten, wordt het artikel na betaling van de verzendkosten verstuurd.
 3. De kosten van een retourzending zijn voor rekening van de klant.
 4. Als de klant meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.

Artikel 17 Leveringen

 1. Artikelen die op werkdagen voor 23.00 uur besteld en betaald zijn, worden de volgende werkdag verzonden.
 2. Artikelen worden verzonden met DHL of PostNL.
 3. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, wordt de klant binnen één dag, telefonisch of via e-mail hiervan op de hoogte gesteld.
 4. De Tassenfabriek is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door DHL of PostNL.
 5. De Tassenfabriek kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een zending door DHL of PostNL. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend pakket of terugbetaling van enige gelden.
 6. De Tassenfabriek is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.


Artikel 18 Betalingsmogelijkheden

 1. De Tassenfabriek accepteert alleen betaling via de webshop middels IDEAL.
 2. Bij betalingen wordt gebruik gemaakt van MultiSafepay. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transactie. MultiSafePay transacties worden uitgevoerd volgens strikte veiligheidseisen. 

Artikel 19 Reclamatie & Retourneren

 1. Mochten de bestelde artikelen niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de klant De tassenfabriek daarvan binnen 7 dagen telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen. De Tassenfabriek zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.
 2. Indien er binnen 7 dagen geen schriftelijke bezwaren zijn geuit aan De Tassenfabriek, dan heeft De Tassenfabriek volledig aan haar verplichtingen voldaan.
 3. De klant heeft het recht de bij De Tassenfabriek gekochte artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient de klant zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De klant mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 4. De artikelen kunnen binnen de zichttermijn worden geretourneerd uitsluitend in de originele verpakking met het originele label aan de tas en onbeschadigd.
 5. Als het originele label van een artikel is afgehaald, geldt het artikel als gebruikt.
 6. Indien de artikelen ongebruikt, onbeschadigd en tijdig en correct zijn geretourneerd, retourneert De Tassenfabriek de betaalde prijs, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
 7. Wanneer de door De Tassenfabriek afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de artikelen als geaccepteerd.

 Artikel 20 Aansprakelijkheid 

 

 1. De Tassenfabriek is niet aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 2. De Tassenfabriek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van De Tassenfabriek.
 3. De aansprakelijkheid van De Tassenfabriek is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 4. De Tassenfabriek is niet aansprakelijke voor verminkingen en vertragingen of niet behoorlijk overkomen van de artikelen. Ook is De Tassenfabriek niet aansprakelijk voor misverstanden als gevolg van mededelingen door De Tassenfabriek, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Tassenfabriek.

 Opgesteld door De tassenfabriek te Zeist, 27 november 2018